Aktualności

Niealimentacja – reprezentacja małoletniego

Generalnie rodzic nie może reprezentować dziecka w postępowaniu karnym, ale wyjątkiem są sprawy o niealimentację. Konsekwencją podjęcia uchwały z z 30 września 2010 roku (I KZP 10/10). jest to, iż rodzic małoletniego nie może, działając w charakterze przedstawiciela ustawowego, wykonywać praw tego małoletniego jako pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w tym także w postępowaniu z oskarżenia prywatnego, […]

Dostęp do decyzji kończącej postępowanie przygotowawcze

Powołując się na ustawę o dostępie do informacji publicznej można żądać odpisu postanowienia o umorzeniu dochodzenia, a prokuratura ma obowiązek taki dokument wydać – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi (Wyrok WSA w Łodzi z 12.05.2020 r., II SAB/Łd 18/20). Dostęp do informacji publicznej obejmuje treść danej informacji, a ten może być realizowany w różnych […]

Skaraga na bezczynność organu

NSA w uchwałe z 22 czerwca 2020 roku w składzie siedmiu sędziów uznał, iż wniesienie skargi na bezczynność po zakończeniu przez organ administracji publicznej prowadzonego postępowania poprzez wydanie decyzji ostatecznej stanowi przeszkodę w merytorycznym rozpoznaniu takiej skargi przez sąd administracyjny w zakresie rozstrzygnięcia podjętego na podstawie art. 149 par. 1 pkt. 3  Prawo o postępowaniu przed […]

Rażące naruszenie prawa – orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego i uchylił w całości zaskarżony nakaz zapłaty. Sąd Najwyższy uznał, że dysproporcja pomiędzy oznaczoną w umowie kwotą pożyczki, a wynikającą z nakazu kwotą do zapłaty wskazuje, że określone w umowie oprocentowanie było nie tylko sprzeczne z przepisem art. 359 § 2[1] k.c., ale również z celem umowy pożyczki, […]

Delikt administracyjny a odpowiedzialność spółki jawnej

WSA w Rzeszowie w wyroku z 11 lutego 2020 roku, sygn. akt II SA/Rz 1014/19 przyjął, iż odpowiedzialność za delikt administracyjny nie przechodzi na spółkę jawną. Decyzjami Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy decyzje Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w przedmiocie wymierzenia solidarnie M. W. i P. P. – wspólnikom byłej spółki cywilnej: “A” s.c. – […]

Stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej – wyrok TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał 7 maja 2020 r. wyrok w sprawie C-547/18 Dong Yang Electronics. Sprawa dotyczyła kwestii stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. To zagadnienie cały czas budzi istotne wątpliwości interpretacyjne szczególnie w Polsce. TSUE odpowiedział na pytanie, czy z samego faktu posiadania przez spółkę mającą siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej, spółki zależnej […]