Aktualności

Nakłady poniesione w czasie konkubinatu – zasady rozliczeń

Strony mogą wystąpić o rozliczenie nakładów poniesionych w czasie jego trwania (nieformalnego związku) wraz z waloryzacją i odsetkami, ale muszą żądania umieścić w pozwie – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 18 stycznia 2017 r., sygn. akt V CSK 198/16. Ustanie konkubinatu definitywnie uniemożliwia realizację celu: utrzymania ich związku i zaspokojenia trwałych, długofalowych potrzeb wspólnoty, […]

(Prawie) jeden milion zł zadośćuczynienia dla pokrzywdzonego przez państwo

Sąd Apelacyjny w Szczecinie zmieniając wyrok sądu I instancji, przyznał prawie 1 mln zł za pozbawienie wolności na łącznie 5 lat w latach 70. w PRL. Skazanie nastąpiło z powodu wyznawania przez wnioskodawcę wiary (był Świadkiem Jehowy), sygn. akt II AKa 173/21, wyrok z 9 grudnia 2021 r. Według orzecznictwa wysokość zadośćuczynienia wyznaczają dwie granice: […]

Prawo do obrony przy zatrzymaniu

Stosownie do treści art. 245 par. 1 k.p.k., zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocznie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z adwokatem lub radcą prawnym, a także bezpośrednią z nimi rozmowę; w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zatrzymujący może zastrzec, że będzie przy niej obecny. ETPC również w swoich orzeczeniach wielokrotnie wskazywał na wagę pomocy […]

Zmiana definicji wyzysku – „brak dostatecznego rozeznania”

W dniu 27 grudnia 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2459), obejmującą zmiany m. in. w zakresie instytucji wyzysku uregulowanej w art. 388 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 388 § […]

Reprezentacja spółki jawnej

Zgodnie z art. 29 par. 1 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej jako: ksh), każdy wspólnik spółki jawnej ma prawo reprezentować spółkę. Par. 2 i 3 tego artykuły wskazują, że prawo to obejmuje wszystkie czynności sądowe i pozasądowe spółki oraz nie można go ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Mając powyższe na uwadze, każdy ze […]

Odrzucenie pozwu przeciwegzekucyjnego rozpoznaje sąd drugiej instancji – uchwała SN

W przypadku zaskarżenia postanowień sądu pierwszej instancji o odrzuceniu pozwu (art. 394 § 1 in principio k.p.c.) i w przedmiocie zabezpieczenia (art. 741 § 1 K.p.c.) zażalenie na pierwsze z tych postanowień podlega rozpoznaniu przez sąd drugiej instancji, a drugie – przez sąd, który wydał zaskarżone postanowienie. Dotyczy to również przypadku, w którym zaskarżone postanowienia zostały […]