Aktualności

Odpowiedzialność odszkodowawcza – wybrane orzecznictwo SN

1. Sąd, podzielając zarzut przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody, odnosi się do żądania pozwu i odpowiednio zmniejsza zasądzone zadośćuczynienie, obowiązany jest jednak uwzględnić ograniczenie roszczenia z tej przyczyny, wskazane w podstawie faktycznej powództwa (uchwała SN z 11 kwietnia 2019 r., sygn. akt III CZP 105/18). Co ciekawe w sprawie wystąpił interesujący problemem zakresu stosowania […]

Kolejny ważny wyrok TSUE w sprawie frankowiczów i unieważnienia umowy

Konsument nie musi być związany nieuczciwą klauzulą. Umowa, którą ją zawiera, może być unieważniona w całości, o ile bez niej nie może dalej obowiązywać. Tak uznał Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie węgierskiego frankowicza. Choć orzeczenie TSUE z 14 marca 2019 r. dotyczy węgierskiej umowy o kredyt denominowany, to może mieć wpływ również na toczące […]

Zgoda sądu jest konieczna, gdy rodzice kupują mieszkanie dla dziecka

Rodzice bez zezwolenia sądu opiekuńczego nie mogą nabywać dla dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską nieruchomości na podstawie umowy sprzedaży. Zwłaszcza wtedy, gdy środki pieniężne na zakup pochodzą z dokonanej przez nich darowizny celowej – tak uznał Sąd Najwyższy w uchwałe z 15 lutego 2019 r., sygn. akt III CZP 85/18, Sąd Najwyższy przypomniał, że […]

Kary umowne w umowie o roboty budowlane – wyrok SN

Sąd Najwyższy w wyroku z 9 listopada 2018 r., sygn. akt V CSK 640/17, stwierdził, że zawierając umowę o roboty budowlane, w której zastrzeżono kary umowne, wykonawca musi znać ich maksymalną wysokość. Sąd Najwyższy uznał, że do unieważnienia umowy, trzeba by było wykazać, że gdyby Powód zdawał sobie sprawę z konsekwencji kolejnych kar umownych, to […]

Rozwód a ogłoszenie upadłości jednego małżonka

Według prawa upadłościowego z dniem ogłoszenia upadłości jednego z małżonków powstaje między małżonkami rozdzielność majątkowa, o której mowa w art. 53 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, majątek wspólny małżonków wchodzi do masy upadłości, a jego podział jest niedopuszczalny (art. […]

Kontrola operacyjna – (niewystarczające) ograniczenia ustawowe

Obecna procedura karna umożliwia, niestety, w szerokim zakresie wykorzystywanie w postępowaniu karnym dowodów uzyskanych z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego wypełniającego znamiona przestępstwa – jest to wynik ostatnich zmian ustawodawczych. Zgodnie ze znowelizowanym, ustawą z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (dalej […]