Aktualności

Roszczenie frankowicza w postępowaniu apelacyjnym

Żądanie unieważnienia wzorca umowy nie jest tożsame z żądaniem unieważnienia całej umowy według art. 58 kc – orzekł 15 września 2020 r. w uchwale trzech sędziów Sąd Najwyższy, sygn. akt III CZP 87/19 rozpoznając pytanie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie kredytu hipotecznego zaciągniętego nominalnie we frankach szwajcarskich, a wypłaconych w złotówkach. Przy rozpoznawaniu apelacji […]

Zaciąganie zobowiązań przez współmałżonka, bez zgody drugiego

Co do zasady, małżonkowie mają swobodę w zaciąganiu zobowiązań. Ważności np. umowy pożyczki czy kredytu, nie podważy zatem brak zgody i wiedzy drugiego z nich o jej zawarciu. Obowiązujące przepisy wskazują, iż zgody małżonka wymagają generalnie czynności, których przedmiotem są nieruchomości oraz czynności nieodpłatne (art. 37 § 1 k.r.o.), Brak zgody współmałżonka, nie niweczy zatem […]

Bezczynność organu

Braki personalne oraz problemy z właściwym zorganizowaniem pracy nie mogą rodzić negatywnych skutków czy też wpływać na ograniczenie prawa strony do rozpoznania jej sprawy bez zbędnej zwłoki, tak uznał WSA w Poznaniu w wyroku z 12 września 2019 r. sygn. akt IV SAB/Po 172/19. Organ jest bowiem zobowiązany do udzielenia informacji publicznej w terminie, który […]

Władza rodzicielska

Zgodnie z art. 95 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. […]

Nowelizacja kpc z 4.07.2019 roku – problemy interpretacyjne

Przypomnijmy, iż przedmiotowa nowelizacja weszła w życie w dniu 7 listopada 2019 roku, i stała się od początku zarzewiem licznych problemów interpretacyjnych, na które odpowiedzi szuka SN, odpowiadając na pytania prawne sądów powszechnych. I tak: Sąd Najwyższy wskazał, że zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji co do nadania klauzuli wykonalności, wniesione po wejściu w życie […]

Tryb doręczenia pism dla pozwanego przez komornika

Na mocy nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która obowiązuje od dnia 7 listopada 2019 r., w razie niepodjęcia przez pozwanego korespondencji kierowanej do niego po raz pierwszy, należy stosować tryb doręczeń wynikający z art. 139(1) k.p.c. tj. doręczenia pism dla pozwanego przez komornika. Na podstawie art. 139(1) § 1 k.p.c. jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie […]