Aktualności

Legislacyjna bieżączka – nadprodukcja prawa w Polsce

Jak wskazuje firma Grant Thorton “Od początku stycznia do końca czerwca 2023 r. ustanowiono w Polsce 805 aktów prawnych najwyższej rangi (ustaw, rozporządzeń i umów międzynarodowych), składających się z 19 576 stron maszynopisu. Oznacza to wzrost liczby stron o 35% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku i o 134% w porównaniu z analogicznym okresem […]

Podatek od spadków i darowizn – zmiany

Od 1 lipca 2023 roku wejdą zmiany w opodatkowaniu spadków i darowizn (patrz ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059). W myśl nowego brzmienia art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu będzie podlegać nabycie, […]

Rozwiązanie terminowej umowy o pracę po zmianach

Dotychczas – przy wypowiadaniu terminowej umowy o pracę – nie było konieczności zarówno konsultowania takiego wypowiedzenia z zakładową organizacją reprezentującą pracownika jak i wskazywania przyczyny wypowiedzenia. Ten stan rzeczy uległ zmianie. Dyrektywa 2019/1152/UE ustanawia minimalne prawa mające zastosowanie do każdego pracownika w Unii, który jest stroną umowy o pracę lub pozostaje w stosunku pracy określonym […]

Cesja wierzytelności a podatki (VAT i PCC)

Cesja wierzytelności (cesja – od łacińskiego słowa cessio oznaczającego „(dobrowolne) ustąpienie”), to instytucja prawa cywilnego, uregulowana w przepisach art. 509-517 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 509 kc wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Zbywający wierzytelność nazywany jest cedentem a […]

Składki ZUS, korzystny wyrok SN

ZUS nie  jest uprawniony do weryfikowania deklarowanych przez prowadzących działalność gospodarczą podstaw wymiaru składek, tak uznał Sąd Najwyższy, Izba kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w wyroku z z 2 marca 2023 r., sygn. akt II NSNc 107/23. Sprawa dotyczyła okresu 2015-2019. W wypadku działalności gospodarczej – obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ich wysokość […]

Wyjątek od zasady dotrzymywania umów

Do podstawowych zasad polskiego porządku prawnego zalicza się m.in. zasady autonomii woli w prawie cywilnym (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia: 13 grudnia 2006 r., II CSK 289/06, 30 września 2010 r., I CSK 342/10, 9 marca 2012 r., I CSK 312/11) i pacta sunt servanda (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 sierpnia 2005 […]