12/2021

Zmiana definicji wyzysku – „brak dostatecznego rozeznania”

W dniu 27 grudnia 2021 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2459), obejmującą zmiany m. in. w zakresie instytucji wyzysku uregulowanej w art. 388 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 388 § […]

Reprezentacja spółki jawnej

Zgodnie z art. 29 par. 1 ustawy Kodeks spółek handlowych (dalej jako: ksh), każdy wspólnik spółki jawnej ma prawo reprezentować spółkę. Par. 2 i 3 tego artykuły wskazują, że prawo to obejmuje wszystkie czynności sądowe i pozasądowe spółki oraz nie można go ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Mając powyższe na uwadze, każdy ze […]

Odrzucenie pozwu przeciwegzekucyjnego rozpoznaje sąd drugiej instancji – uchwała SN

W przypadku zaskarżenia postanowień sądu pierwszej instancji o odrzuceniu pozwu (art. 394 § 1 in principio k.p.c.) i w przedmiocie zabezpieczenia (art. 741 § 1 K.p.c.) zażalenie na pierwsze z tych postanowień podlega rozpoznaniu przez sąd drugiej instancji, a drugie – przez sąd, który wydał zaskarżone postanowienie. Dotyczy to również przypadku, w którym zaskarżone postanowienia zostały […]