02/2018

Umocowanie pełnomocnika w postępowaniu cywilnym

Sąd Najwyższy w wyroku z 26.1.2018 r., sygn. akt II CSK 702/17, przyjął, iż w sytuacji gdy w postępowaniu przed sądami I i II instancji w imieniu osoby prawnej działał pełnomocnik procesowy, który nie był należycie umocowany, gdyż podstawę jego działania stanowiło pełnomocnictwo udzielone nie przez osobę lub osoby umocowane do reprezentacji osoby prawnej, lecz […]