05/2014

Interpretacja ogólna Ministra Finansów

W dniu 22 maja 2014 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której uznał, iż podatnik uzyskujący przychody uznawane za przychody z działalności wykonywanej osobiście może, dla celów PIT, zaliczyć te przychody do źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza”, sygn. DD2/033/30/KBF/14/RD-47426. Wydanie interpretacji ma związek z wątpliwościami, które przejawiały się m. in. w niejednolitym orzecznictwie sądów […]

Trybunał stanął po stronie obywatela

W wyroku z 8 kwietnia 2014 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 180 w związku z art. 178 i art. 176 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. − Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.) w zakresie, w jakim przewiduje odrzucenie, bez wezwania do usunięcia braków, skargi kasacyjnej niespełniającej wymogu zamieszczenia w niej […]