Podatek od spadków i darowizn – zmiany

Od 1 lipca 2023 roku wejdą zmiany w opodatkowaniu spadków i darowizn (patrz ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1059).

W myśl nowego brzmienia art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, opodatkowaniu będzie podlegać nabycie, od jednego zbywcy, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

  • 36 120 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej; (było 11 095 zł – a przed zmianą 30.06 br.: 10 434 zł)
  • 27 090 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; (było 8377 zł – a przed zmianą 30.06 br.: 7878 zł)
  • 5733 zł – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej; było 5644 zł – a przed zmianą 30.06 br.: 5308 zł)

Jeżeli nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych od tego samego zbywcy następuje więcej niż jeden raz, do czystej wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się czystą wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych dotychczas od tego samego zbywcy w roku, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, i w okresie 5 lat poprzedzających ten rok.

Przypomnijmy: wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca, przy czym zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się:

  1. do grupy I – małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;
  2. do grupy II – zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych;
  3. do grupy III – innych nabywców.

 

Oczywiście jak zawsze przy tworzeniu w Polsce prawa podatkowego, nie odbyło się bez wpadki. Ostatecznie przyjęta wersja różni się od tej uchwalonej  w styczniu br. Znowelizowano przepisy zanim weszły w życie. Otóż zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych (Dz.U. poz. 803), od 1 lipca br. kwoty wolne miały zostać podniesione do 12-krotności, 9-krotności i 6-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2022 r., tj. 3010 zł. A dokładnie, stosownie do wprowadzanych tą ustawą zmian, art. 9 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn miał otrzymać brzmienie:

“Art. 9. 1. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej w okresie 5 lat, począwszy od dnia 1 lipca 2023 r. oraz w każdym kolejnym okresie 5 lat:

  1. 36 120 zł od jednej osoby lub 108 360 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  2. 27 090 zł od jednej osoby lub 81 270 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  3. 18 060 zł od jednej osoby lub 54 180 zł od wielu osób – jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.