07/2012

Fiskus już nie ucieknie przed przedawnieniem, tak łatwo jak dotychczas…

Powszechną praktyką organów podatkowych i skarbowych jest bezzasadne wszczynanie postępowań karnoskarbowych jedynie z uwagi na bliski termin przedawnienia zobowiązań. Z reguły wszczynane są one w ostatnich miesiącach roku, w którym upływa termin przedawnienia. W dniu 17 lipca 2012 r. o godz. 9.00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał pytanie prawne Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące zawieszenia terminu przedawnienia zobowiązania […]

Przegląd uchwał powiększonych składów Sądu Najwyższego (Izba Karna – pierwsze półrocze 2012 roku)

Poniżej przegląd ciekawszych uchwał powiększonego składu Sądu Najwyższego, niewątpilwie istotnych z punktu widzenia praktycznego. 1. Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 2012 r., I KZP 8/12 „Do znamion przestępstwa określonego w art. 226 § 1 k.k. nie należy publiczne działanie sprawcy.” Oznacza to, iż zarówno publiczne jak i niepubliczne znieważenie funkcjonariusza […]