10/2013

Zwolnienie z podatku akcyzowego na gaz wymagać będzie oświadczeń

Od najbliższego piątku tj. od dnia 1 listopada 2013 r. akcyzą opodatkowany będzie gaz ziemny do celów opałowych. W nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym przewidziano jednak liczne zwolnienia.

Brak możliwości przedawnienia zobowiązania podatkowego zabezpieczonego hipoteką – niekonstytucyjny

tak orzekł w dniu 8 października 2013 r. Trybunał Konstytucyjny, sygn. akt SK 40/11. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 70 § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 1998 r. do 31 grudnia 2002 r., jest niezgodny z art. 64 ust. 2 konstytucji. Trybunał podkreślił, iż płacenie […]

Odmowa wyznaczenia obrońcy z urzędu (lub jego cofnięcie) będzie podlegało weryfikacji sądowej

Brak sądowej kontroli zarządzenia prezesa sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy z urzędu dla oskarżonego, który złożył wniosek w trybie art. 78 § 1 k.p.k. oraz nieuwzględnienie możliwości zaskarżenia postanowienia sądu o cofnięciu wyznaczenia obrońcy z urzędu są niezgodne z konstytucją. Tak orzekł Trybunał Konstytucyjny w dniu 8 października 2013 r., sygn. akt K 30/11.  Dotychczas było tak, […]

Solidarna odpowiedzialność podatników w podatku VAT

Z dniem 1 października 2013 roku Ministerstwo Finansów uruchomiło serwis internetowy (www.kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl) zawierający wykaz podmiotów dokonujących dostawy tzw. towarów wrażliwych, np. niektórych wyrobów stalowych, paliwa i złota nieobrobionego, które złożyły kaucję gwarancyjną. Wykaz zawiera listę podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które […]

O solidarnej odpowiedzialności podatników – zmiany w o.p. i ustawie o podatku VAT

W dniu 5 września 2013 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP (poz. 1027) nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, ordynacji podatkowej i innych ustaw – dotycząca zmian w zasadach opodatkowania obrotu tzw. towarami wrażliwymi.  Z założenia ustawa miała dotyczy zwiększenia skuteczności przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji, nadużyć w podatku od towarów i usług w […]