Spółki

Bieżąca obsługa przedsiębiorcówUsługi kancelarii obejmują stałą pomoc prawną w zakresie bieżącej obsługi spraw korporacyjnych naszych klientów. Kancelaria obsługuje spółki prawa handlowego, stowarzyszenia, fundacje oraz wszelkie inne osoby prawne. Przygotowujemy dokumentację związaną z prawnymi aspektami funkcjonowania organów spółek handlowych (zarząd, rada nadzorcza). Oferujemy pomoc prawną w zakresie przygotowania oraz zmian aktów założycielskich (umów, statutów) spółek oraz reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach rejestrowych. Nasze usługi obejmują także doradztwo prawne odnoszące się do praw, obowiązków i odpowiedzialności członków organów oraz wspólników spółek handlowych.

Nadto Kancelaria doradza Klientom także na każdym etapie postępowania upadłościowego i naprawczego. W ramach tej specjalizacji Kancelaria opracowuje wnioski o ogłoszenie upadłości zarówno w imieniu upadłego jak i w imieniu wierzycieli, reprezentuje upadłego w postępowaniu upadłościowym, reprezentuje wierzycieli w postępowaniu upadłościowym.

Kancelaria przygotowuje także audyt prawny, który jest niezbędny w przypadku zamiaru nabycia przedsiębiorstwa, przekształcenia podmiotu, objęcia funkcji zarządczych przez organy w nowym składzie osobowym, wdrażania nowej polityki rozwoju firmy, nawiązania strategicznych relacji handlowych z nowym partnerem. Polega na wykonaniu wieloaspektowej analizie prawnej mającej na celu weryfikację podejmowanych w przedsiębiorstwie decyzji, czynności i procedur oraz funkcjonujących wewnętrznych aktów prawnych w zakresie ich zgodności z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia przedsiębiorcy najkorzystniejsze warunki korzystania z profesjonalnej pomocy prawnej. Jednocześnie umożliwia określenie jej zakresu oraz  optymalizację kosztów tejże pomocy.

Do niewątpliwych zalet takiej formy współpracy, w ramach których możliwa jest płatność za określony okres czasu udzielanej pomocy prawnej bądź ryczałtem bądź też ustaloną stawkę godzinową, należą:

  1. łatwy i szybki kontakt z kancelarią (email, fax itp.),
  2. niższe koszty obsługi prawnej,
  3. przewidywalny całkowity koszt świadczonych usług,
  4. udzielanie informacji o najnowszych  zmianach w prawie – w danej dziedzinie – oraz orzecznictwie (newsletter),

 

Z uwagi na specyfikę danego Klienta możliwe są także dyżury w jego siedzibie w określonych godzinach w danym tygodniu, co niewątpliwie ułatwia poznanie bieżących problemów i zarazem wpływa na lepszą jakość i szybkość udzielonej pomocy prawnej.