03/2022

Nakłady poniesione w czasie konkubinatu – zasady rozliczeń

Strony mogą wystąpić o rozliczenie nakładów poniesionych w czasie jego trwania (nieformalnego związku) wraz z waloryzacją i odsetkami, ale muszą żądania umieścić w pozwie – orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 18 stycznia 2017 r., sygn. akt V CSK 198/16. Ustanie konkubinatu definitywnie uniemożliwia realizację celu: utrzymania ich związku i zaspokojenia trwałych, długofalowych potrzeb wspólnoty, […]