05/2015

Zakaz wstecznego stosowania wobec oskarżonego kary nieznanej ustawie – wyrok TK

W dniu 12 maja 2015 roku Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone skargi konstytucyjne K. N., T. P., K. S. dotyczące nowelizacji kodeksu karnego wykonawczego (surowsza kara zastępcza niż w orzeczeniach zapadłych pod rządami poprzedniej ustawy). Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 10 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 30 ustawy z 16 września 2011 r. […]

Zakaz ustanawiania prokury łącznej (niewłaściwej)

Zgodnie z uchwałą składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 roku (sygn. akt III CZP 34/14) – ustanawianie prokury łącznej z członkiem zarządu spółki (zwanej mieszaną lub niewłaściwa), jest niedopuszczalne. Jako uzasadnienie takiego stanowiska Sąd Najwyższy wskazał m. in. brak ustanowienia takiego rodzaju prokury w kodeksie cywilnym, który określa tylko trzy rodzaje […]

Mniejsze kancelarie komornicze już od 8 listopada 2015 roku

W dniu 8 maja 2015 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. 2015 poz. 624, Ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji), uzależniającą możliwość przyjęcia sprawy spoza rewiru od skuteczności prowadzonych przez kancelarię postępowań. Do tej pory komornik wybrany przez wierzyciela odmawiał […]

Zmiany w podatku VAT

W dniu 4 maja 2015 r. w Dzienniku Ustaw (poz. 605) została opublikowana ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo zamówień publicznych. Od dnia 1 lipca 2015 wchodzą w życie regulacje dotyczące m.in.: – rozszerzenia stosowania mechanizmu odwrotnego obciążenia poprzez objęcie tym […]