10/2015

Z wokandy Trybunału Konstytucyjnego

I. (konieczność informowania podejrzanego i jego obrońcy o terminie posiedzenia) W dniu 27 października 2015 roku Trybunał Konstytucyjny ogłosił wyrok, K 5/14, dotyczący braku w przepisach procedury karnej rozwiązań gwarantujących osobie, w stosunku do której stosowane są środki przymusu, lub jej obrońcy prawa do wzięcia udziału w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na postanowienie w przedmiocie […]

Korzystny wyrok TSUE

W dniu 22 października 2015 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE) wydał wyrok w sprawie PPUH Stehcemp sp.j. Florian Stefanek, Janina Stefanek, Jarosław Stefanek C-277/14 odnośnie traktowania nabywców towarów zakupionych od nieistniejących podatników. TSUE uznał, iż nabywca towaru działający w dobrej wierze nie może być pozbawiony odliczenia VAT przez działania nieuczciwego dostawcy. Sprawa dotyczyła […]

Sprawy o odszkodowania z OC w różnych sądach

Sprawy o odszkodowania z komunikacyjnego OC będą odbywały się w sądach w całym kraju – przewiduje nowelizacja ustawy, którą w dniu 13 października 2015 roku podpisał prezydent Andrzej Duda (ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, (Dz. U. z 2013 r. […]

Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE)

W dniu 9 października 2015 roku Sejm znowelizował Prawo bankowe, likwidując BTE. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, po rozpatrzeniu poprawek Senatu czeka aktualnie na podpis Prezydenta. Zmiana prawa to realizacja werdyktu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 roku, sygn. akt P 45/12. […]

Zmiany w akcyzie (od 1 stycznia 2016 roku)

W dniu 28 września 2015 roku została opublikowana ustawa z dnia 24 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1479), wprowadzająca od 1 stycznia 2016 r. ułatwienia dotyczące podatku akcyzowego. Celem Nowelizacji jest uproszczenie szeregu przepisów akcyzowych, zniesienie bądź ograniczenie niektórych obowiązków administracyjnych […]

Przymusowa sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu

Możliwość wystąpienia przez spółdzielnię mieszkaniową z żądaniem przymusowej sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat eksploatacyjnych nie narusza konstytucyjnych gwarancji ochrony praw majątkowych – stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 października 2015 roku, sygn. akt SK 11/13. Podnieść należy, iż w tym zakresie wyrok Trybunału jest konsekwentny […]