09/2020

Rażące naruszenie prawa – orzeczenie Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego i uchylił w całości zaskarżony nakaz zapłaty. Sąd Najwyższy uznał, że dysproporcja pomiędzy oznaczoną w umowie kwotą pożyczki, a wynikającą z nakazu kwotą do zapłaty wskazuje, że określone w umowie oprocentowanie było nie tylko sprzeczne z przepisem art. 359 § 2[1] k.c., ale również z celem umowy pożyczki, […]

Delikt administracyjny a odpowiedzialność spółki jawnej

WSA w Rzeszowie w wyroku z 11 lutego 2020 roku, sygn. akt II SA/Rz 1014/19 przyjął, iż odpowiedzialność za delikt administracyjny nie przechodzi na spółkę jawną. Decyzjami Dyrektor Izby Administracji Skarbowej utrzymał w mocy decyzje Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego w przedmiocie wymierzenia solidarnie M. W. i P. P. – wspólnikom byłej spółki cywilnej: “A” s.c. – […]