05/2021

Nowelizacja kpc z 4.07.2019 roku – problemy interpretacyjne

Przypomnijmy, iż przedmiotowa nowelizacja weszła w życie w dniu 7 listopada 2019 roku, i stała się od początku zarzewiem licznych problemów interpretacyjnych, na które odpowiedzi szuka SN, odpowiadając na pytania prawne sądów powszechnych. I tak: Sąd Najwyższy wskazał, że zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji co do nadania klauzuli wykonalności, wniesione po wejściu w życie […]

Tryb doręczenia pism dla pozwanego przez komornika

Na mocy nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która obowiązuje od dnia 7 listopada 2019 r., w razie niepodjęcia przez pozwanego korespondencji kierowanej do niego po raz pierwszy, należy stosować tryb doręczeń wynikający z art. 139(1) k.p.c. tj. doręczenia pism dla pozwanego przez komornika. Na podstawie art. 139(1) § 1 k.p.c. jeżeli pozwany, pomimo powtórzenia zawiadomienia zgodnie […]