02/2012

O niektórych rygorach postępowania cywilnego w świetle ostatniej nowelizaji k.p.c.

W świetle ostatniej dużej nowelizaji kodeksu postępowania cywilnego (ustawa z dnia 16 września 2011 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. nr 233, poz. 1381) oraz uchwały składu połączonych izb SN z dnia 22 listopada 2011 r., (sygn. akt III CZP 38/11) wzmocnieniu i dalszemu wyeksponowaniu uległa zasada, iż […]

Przyczyna wystawienia faktury korygującej a moment rozliczenia VAT

W praktyce obrotu gospodarczego często dochodzi do sytuacji, gdy pierwotnie ukształtowany obrót (cena) ulega zmianie w skutek okoliczności przewidzinych w umowie poprzez np. uzyskanie premii przez kontrahenta. Należy wówczas skorygować podstawę opodatkowania. Ważne jest, iż sposób korekty VAT zależy od okoliczności powodujących konieczność dokonania korekt faktur pierwotnych. I tak, faktura korygująca podwyższająca podstawę opodatkowania może […]