03/2018

Najbliższe osoby poszkodowanego mogą ubiegać się o zadośćuczynienie

W dniu 27 marca br. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów po rozpoznaniu w Izbie Cywilnej zagadnienia prawnego w sprawie o sygn. III CZP 60/17, podjął uchwałę następującej treści: Sąd może przyznać zadośćuczynienie za krzywdę osobom najbliższym poszkodowanego, który na skutek czynu niedozwolonego doznał ciężkiego i trwałego uszczerbku na zdrowiu. Powyższa uchwała została podjęta w […]

Konstytucja Biznesu weszła w życie

W dniu 2 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał tzw. Konstytucję Biznesu, składającą się z 5 ustaw zawierających regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej: Ustawę z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców; Ustawę z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy; Ustawę z 6 marca […]

ZMIANA: Konwersja wierzytelności na kapitał zakładowy – skutki podatkowe

Kontrowersje budzi to, czy potrącenie wierzytelności stanowi wkład pieniężny czy niepieniężny. Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 7 CIT oraz art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT wartość wkładu niepieniężnego innego niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część stanowi przychód wspólnika. Jeśli bowiem wkład zostanie uznany za pieniężny, po stronie wspólnika nie będzie […]