Aktualności

Zwrot podatku VAT – bezczynność organu podatkowego

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 grudnia 2019 r., sygn. akt I FSK 1982/19 uwzglednił skargę Spółki w przedmiocie bezczynności organu podatkowego. NSA przypomniał, że z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, […]

Nadużycie prawa procesowego – sankcje przewidziane przez k.p.c.

Nowa regulacja obowiązuje od 7 listopada 2019 roku na podstawie zmian wprowadzonych ustawą z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1469). Zgodnie z art. 4(1) k.p.c. z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania stronom i uczestnikom postępowania nie wolno czynić użytku niezgodnego z celem, dla […]

Biegły sądowy ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą

Biegły sądowy ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrok oparty na jego wadliwej opinii – orzekł Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 29 listopada 2019 r. (sygn. akt V Aca 266/18). Wyrok ma charakter precedensowy. Dotychczas powszechnie uznawano, że za skutki wydania wadliwego wyroku odpowiada jedynie Skarb Państwa reprezentowany przez prezesa sądu (w przypadku gdyby udało […]

TSUE ws. frankowiczów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 3 października 2019 roku wydał wyrok w sprawie sporu o kredyt indeksowany kursem CHF Państwa Dziubaków przeciwko Raiffeisen Bank (sprawa  C-260/18). Wyrok jes zdecydowanie korzystny dla kredytobiorców. TSUE uznał, iż sąd krajowy nie może samodzielnie uzupełnić luki w umowie po wyeliminowaniu z niej niedozwolonej klauzuli indeksacyjnej, nieuczciwe warunki dotyczące różnic kursowych nie mogą być […]

Odszkodowanie za spóźniony lot – orzeczenia TSUE

Zgodnie z Rozporządzeniem (WE) 261/2004, pasażerowie są uprawnieni do odszkodowania w wysokości do 600 euro za 3 godziny opóźnienia lub więcej, a także w przypadku odwołanego lotu i nieuzasadnionej odmowy przyjęcia na pokład. Przepis ma zastosowanie dla wszystkich lotów w obrębie, do lub z UE, a także linii lotniczych zarejestrowanych w Unii Europejskiej. Karty pokładowe […]

Ksero umowy nie jest dowodem jej zawarcia

W orzecznictwie ugruntował się pogląd, iż niepoświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu nie może stanowić dowodu w postępowaniu cywilnym (por. m.in. wyrok SA w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2016 r., I ACa 1134/15 i z dnia 20 sierpnia 2015 r., I ACa 466/15; wyrok SA w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2016 r., […]