10/2019

Ksero umowy nie jest dowodem jej zawarcia

W orzecznictwie ugruntował się pogląd, iż niepoświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentu nie może stanowić dowodu w postępowaniu cywilnym (por. m.in. wyrok SA w Szczecinie z dnia 21 kwietnia 2016 r., I ACa 1134/15 i z dnia 20 sierpnia 2015 r., I ACa 466/15; wyrok SA w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2016 r., […]