12/2011

“Naczelny Sąd Administracyjny – precedensowe orzeczenie”

W wyroku z dnia 20 grudnia 2011 roku, sygn. akt II FSK 2124/10, NSA oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku od wyroku WSA w Gdańsku, I SA/Gd 108/10, w którym uchylono postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Gdańsku o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji wymiarowej z tego powodu, iż Podatnik zbył część […]

“Nieujawnione źródła przychodów – ważny wyrok NSA”

Kwestie dotyczące opodatkowania dochodu z nieujawnionych źródeł lub nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach budzą wiele kontrowersji.