12/2014

Prawo karne a podatki. Ważny wyrok ETPC

Organy podatkowe muszą pamiętać o konieczności działania zgodnie z zasadami domniemania niewinności oraz poszanowania własności – wynika z wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz) z 23 października 2014 roku. ETPCz podkreślił, że odpowiednie artykuły Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności mają zastosowanie również do procesu egzekwowania podatków. Trybunał wyraźnie zaznaczył, organy podatkowe są […]

Nieściągalne należności kontrahentów a obowiązek dokumentacyjny (KUP)

W dniu 16 grudnia 2014 r. Minister Finansów wydał interpretację indywidualną (IBPBI/2/423-1123/14/AP) w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych nieściągalnej wierzytelności, uprzednio zarachowanej do przychodów podatkowych. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm., […]

Uchwalono tzw. czwartą ustawę deregulacyjną

W dniu 27 listopada 2014 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662). Zmiany, idące generalnie w dobrym kierunku, dotyczą 31 ustaw ważnych z punktu widzenia przedsiębiorcy. Co ważne, powinny one ułatwić – zgodnie z zamierzeniami Ustawodawcy – prowadzenie działalności gospodarczej […]

Zmiany w ubieganiu się o pomoc “de minimis”

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowe unijne rozporządzenie Komisji regulujące udzielanie pomocy de minimis na ogólnych warunkach (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis). W związku z tym, konieczne było wprowadzenie nowego formularza informacji […]