02/2020

Moc wiążąca orzeczenia i objętych nim aspektów rozpoznanej sprawy

Wypowiedzi orzecznictwa na temat zakresu przewidzianej przez art. 365 § 1 k.p.c. mocy wiążącej orzeczenia i objętych nią aspektów rozpoznanej sprawy nie są jednolite. 1. Szerokie jej ujęcie uzasadniane jest potrzebą przewidywalności i stabilności wykładni i stosowania prawa oraz jednolitości orzecznictwa, ale także koniecznością zagwarantowania powagi wymiaru sprawiedliwości przez respektowanie skutków orzeczeń sądów rozstrzygających sytuacje […]

Zwrot podatku VAT – bezczynność organu podatkowego

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 13 grudnia 2019 r., sygn. akt I FSK 1982/19 uwzglednił skargę Spółki w przedmiocie bezczynności organu podatkowego. NSA przypomniał, że z bezczynnością organu administracji publicznej mamy do czynienia wówczas, gdy w prawnie ustalonym terminie organ ten nie podjął żadnych czynności w sprawie lub wprawdzie prowadził postępowanie w sprawie, […]