04/2019

Odpowiedzialność odszkodowawcza – wybrane orzecznictwo SN

1. Sąd, podzielając zarzut przyczynienia się poszkodowanego do powstania szkody, odnosi się do żądania pozwu i odpowiednio zmniejsza zasądzone zadośćuczynienie, obowiązany jest jednak uwzględnić ograniczenie roszczenia z tej przyczyny, wskazane w podstawie faktycznej powództwa (uchwała SN z 11 kwietnia 2019 r., sygn. akt III CZP 105/18). Co ciekawe w sprawie wystąpił interesujący problemem zakresu stosowania […]