04/2012

Czy wadliwą decyzję podatkową można wzruszyć w sądowym trybie nadzwyczajnym z powodu błędnego określenie podstawy opodatkowania?

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego nie można, gdyż taka wadliwość nie stanowi rażącego naruszenia prawa. Zdaniem NSA nie można znaleźć argumentów przemawiających za tym, iż błędne określenie podstawy opodatkowania stanowi przesłankę rażącego naruszenia prawa z powodu błędnego postępowania, w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. W przedmiotwej sprawie organ podatkowy pomylił się i […]

Czego może domagać się właściciel (wynajmujący) od gminy, gdy lokator nie płaci czynszu i nie wykonuje wyroku ekmisyjnego?

Jednym słowem: odszkodowania. Problem z niesfornym lokatorem miał (lub będzie miał) każdy właściciel lokalu mieszkalnego, który postanowi go wynająć. Na gruncie przepisów ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (dalej jako “u.o.p.l.”) zakres pojęcia lokatora został bowiem niestety ujęty stosunkowo szeroko: objęte nim […]