O kancelarii

Kancelaria współpracuje z wieloma kancelariami adwokackimi, doradcami podatkowymi, komornikami jak i notariuszami na terenie całego kraju. W ten sposób umożliwiamy naszym Klientom kompleksowe rozwiązanie każdej sprawy, obniżając koszty ogólne prowadzenia danej sprawy.

Kancelaria posiada szerokie doświadczenie w zakresie prawa karnego i podatkowego oraz leżącego na ich pograniczu prawa karnego skarbowego. Kancelaria z powodzeniem reprezentowała klientów w sprawach podatkowych przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi. Podkreślenia wymaga, że wszelkie porady i opinie Kancelarii Adwokackiej Lege Artis w każdym przypadku uwzględniają aspekty podatkowe.

Tajemnica zawodowa

Zapewniamy zachowanie w całkowitej tajemnicy wszelkich wiadomości i dokumentów uzyskanych w związku ze świadczoną obsługą prawną.

Języki obce

Usługi świadczymy w językach: polskim, angielskim, niemieckim i ukraińskim.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

Każdy adwokat i aplikant adwokacki w naszej Kancelarii objęty jest na mocy umów zawieranych za pośrednictwem Naczelnej Rady Adwokackiej z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A., obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej adwokatów.

Ubezpieczenie to obejmuje szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności związanych ze świadczeniem pomocy prawnej, polegających w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami, które powstałe w następstwie działania lub zaniechania adwokata w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej.

Co istotne, wypłata odszkodowania nie może być w żaden sposób ograniczona umownie przez zakład ubezpieczeń.

Suma gwarancyjna obowiązkowego ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki objęte są umową ubezpieczenia zawartą indywidualnie z każdym z adwokatów naszej Kancelarii, wynosi 250.000 EUR. Ponadto każdy z adwokatów objęty jest dodatkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej na sumę 250.000 EUR

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej gwarantuje bezpieczeństwo świadczenia pomocy prawnej przez prawników z naszej Kancelarii, a zarazem stanowi istotne zabezpieczenie interesów naszych klientów