03/2016

Zryczałtowane koszty windykacji, po zmianie

Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych Dz.U. 2013 poz. 403, ze zm., przewiduje w art. 10 ust 1, iż Wierzycielowi, przysługuje od dłużnika, bez wezwania, równowartość kwoty 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w […]

Odsetki po zmianach – uporządkowanie systemu naliczania odsetek w obrocie cywilnoprawnym

Celem ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych od początku było przede wszystkim przeciwdziałanie zatorom płatniczym. Cel ten jak do tej pory nie został jednak zrealizowany. Odsetki ustawowe stosowane są we wszystkich tych przypadkach, w których strony nie ustaliły odsetek umownych bądź nie istnieje możliwość naliczania wyższych odsetek na podstawie ustawy o transakcjach handlowych (art. […]