02/2021

Zażalenie skierowane do niewłaściwego sądu – uchwała SN

Sąd Najwyższy w uchwale z 27 listopada 2020 r. sygnatura akt III CZP 12/20, przyjął, iż sąd niewłaściwy, do którego skierowano zażalenie podlegające rozpoznaniu na podstawie art. 394[1a] § 1 k.p.c. przez inny skład sądu pierwszej instancji, przekazuje zażalenie do rozpoznania sądowi właściwemu (art. 200 § 14 w związku z art. 391 § 1, art. […]