06/2018

Oczywista niedokładność pisma procesowego (k.p.c.)

Postanowieniem z dnia z 24.04.2018 roku, sygn. akt V CZ 26/18, Sąd Najwyższy uwzględniając zażalenie Powódki, przyjął, iż apelacja, jako zwyczajny środek odwoławczy, nie podlega takim rygorom formalnym, jakie ustawodawca ustanowił odnośnie do skargi kasacyjnej, a w konsekwencji należy stosować w zakresie oceny jej braków umiarkowany formalizm. Gdy pismo procesowe jest zredagowane niewłaściwe, ale w […]