04/2016

Potrącenie wierzytelności

Oświadczenie o potrąceniu wierzytelności powinno być złożone dłużnikowi wzajemnemu osobiście. Doręczenie pisma procesowego zawierającego takie oświadczenie pełnomocnikowi procesowemu dłużnika wzajemnego nie wywiera skutków przewidzianych w art. 61 § 1 zdanie pierwsze k.c. Takie stanowisko wyraził SN w wyroku z dnia 13 stycznia 2016 r., II CSK 862/14, LEX nr 1982400. Skuteczność i ważność potrącenia zależy […]

Oleje opałowe – istotna zmiana orzecznictwa

Naczelny Sąd Administracyjny przełamał niekorzystną dla sprzedawców olejów opałowych linię orzeczniczą. W wyroku z 30 marca 2016 roku uznał, że nieistotne wady oświadczenia nabywcy nie wpływają na prawo do niższej stawki akcyzy (I GSK 247/14, I GSK 1493-94/14, I GSK 1498-99/14, I GSK 1500-1503/14). Wyroki są precedensowe. Należy wyrazić nadzieję, iż zostanie ona podtrzymana w […]