06/2021

Bezczynność organu

Braki personalne oraz problemy z właściwym zorganizowaniem pracy nie mogą rodzić negatywnych skutków czy też wpływać na ograniczenie prawa strony do rozpoznania jej sprawy bez zbędnej zwłoki, tak uznał WSA w Poznaniu w wyroku z 12 września 2019 r. sygn. akt IV SAB/Po 172/19. Organ jest bowiem zobowiązany do udzielenia informacji publicznej w terminie, który […]

Władza rodzicielska

Zgodnie z art. 95 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, władza rodzicielska obejmuje w szczególności obowiązek i prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz do wychowania dziecka, z poszanowaniem jego godności i praw. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. […]