09/2016

Brak numeru identyfikacyjnego do celów podatku VAT na fakturze, nie pozbawia prawa do odliczenia VAT

W dniu 15 września 2016 roku TSUE wydał korzystny wyrok w sprawie C-518/14 Senatex GmbH przeciwko Finanzamt Hannover-Nord (urzędem skarbowym dla Północnego Hanoweru, Niemcy) w kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które nie zawierały numeru podatkowego wystawcy. Sprawa dotyczyła niemieckiej Spółki, której organy podatkowe odmówiły prawa do odliczenia VAT z uwagi na brak […]

Braki formalne faktury nie uzasadniają odmowy odliczenia VAT

W dniu 15 września 2016 roku TSUE wydał korzystny wyrok w sprawie C-516/14 Barlis 06 – Investimentos Imobiliários e Turísticos SA (zwaną dalej „Barlis”) przeciwko Autoridade Tributária e Aduaneira (administracją podatkową i celną, Portugalia) w kwestii prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur nie zawierających wystarczających opisów. Spór dotyczył Spółki działającej w branży hotelarskiej, która […]