03/2020

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Kształt polskiego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wyznaczają przepisy krajowe (Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu), jak i Unii Europejskiej (patrz: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/843 z 30.05.2018 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub […]