Aktualności

Polska po raz kolejny przegrała w Strasburgu

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 6 listopada 2014 roku stwierdził, iż Polska naruszyła prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego ze względu na zbyt długie i niewystarczająco uzasadnione stosowanie tymczasowego aresztowania w postępowaniu karnym (wyroku Trybunału z 6 listopada 2014 r. w sprawie nr 9916/13, Mierzejewski przeciwko Polsce). Sprawa dotyczyła Polaka, który w 2010 […]

Niekonstytucyjny przepis a praktyka sądowa

Przepis uznany przez Trybunał Konstytucyjny za niezgodny z Konstytucją RP, który traci moc obowiązującą w odroczonym terminie, stosuje się do roszczeń wytoczonych do czasu utraty jego mocy obowiązującej – orzekł Sąd Najwyższy w uchwale 3 sędziów z 16 dnia października 2014 roku, sygn. akt III CZP 67/14. Często zdarza się, iż Trybunał Konstytucyjny w Polsce […]

Czwarta ustawa deregulacyjna w Sejmie

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Gospodarki celem projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej jest wprowadzenie ponad 40 kolejnych ułatwień w prowadzeniu własnej firmy, w tym zniesienie zbędnych obowiązków biurokratycznych w prawie gospodarczym. Rada Ministrów przyjęła dokument 10 czerwca 2014 roku. Projekt jest kontynuacją trzech wcześniejszych inicjatyw o charakterze deregulacyjnym, w ramach których dokonano już łącznie […]

Charakter prawny i skutki uregulowania przewidzianego w art. 35 ust. 1 ustawy o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości

Zgodnie z uchwałą składu siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 kwietnia 2014 r. III CZP 87/2013 wykonywanie uprawnień w zakresie wynikającym z decyzji wydanej na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (t.j. Dz. U. 1974 r. Nr […]

Co robić po przegranej sprawie…. jak się okazuje nie wszystko stracone.

Podatnicy, którzy przegrali sprawę podatkową przed sądem administracyjnym mogą wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania podatkowego po uzyskaniu korzystnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dalej „TSUE” (poprzednio ETS) względnie korzystnego orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, dalej „ETPCz”. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi daje podstawy do wznowienia postępowania po wyroku ETPCz (od 10.04.2010 r.), bowiem […]

Zmiany w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania

Opublikowano kolejne ustawy ratyfikacyjne dotyczące umów podatkowych: z Bermudami, Kajmanami, Brytyjskimi Wyspami Dziewiczymi oraz Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi Polska podpisuje (i będzie podpisywać, gdyż taki panuje trend w Unii Europejskiej) coraz więcej umów podatkowych z krajami stosującymi wg. terminologii oficjalnej „szkodliwą konkurencję podatkową” – czyli tzw. rajami podatkowymi. Renegocjowane są też wcześniej podpisane umowy. Jednym z […]