Zmiany w akcyzie (od 1 stycznia 2016 roku)

W dniu 28 września 2015 roku została opublikowana ustawa z dnia 24 lipca 2014 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1479), wprowadzająca od 1 stycznia 2016 r. ułatwienia dotyczące podatku akcyzowego. Celem Nowelizacji jest uproszczenie szeregu przepisów akcyzowych, zniesienie bądź ograniczenie niektórych obowiązków administracyjnych dotyczących podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych, a także doprecyzowanie dotychczasowych regulacji. Jak wyjdzie, zobaczymy w praktyce.

Do najważniejszych zmian zawartych w nowelizacji należą m.in.:
– możliwość zastąpienia ewidencji prowadzonych dotychczas na potrzeby akcyzy dokumentacją prowadzoną na potrzeby podatkowe lub księgowe inne niż ten podatek;
– prawo wyboru właściwego organu podatkowego w zakresie akcyzy, w sytuacji gdy opodatkowane są dokonywane występują na obszarze właściwości miejscowej dwóch lub więcej organów podatkowych;
– rozszerzenie stosowania celnych procedur uproszczonych przy wywozie alkoholu etylowego zawartego w kosmetykach;
– możliwość składowania w jednym składzie podatkowym zarówno towarów z zapłaconą akcyzą, jak i tych, od których jej jeszcze nie zapłacono;
– zwolnienie podatników akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej w przedsiębiorstwach do celów redukcji chemicznej w procesach elektrolitycznych, metalurgicznych i mineralogicznych;
– zwolnienie w postaci zwrotu części zapłaconej akcyzy od energii elektrycznej wykorzystywanej przez zakład energochłonny po przekroczeniu określonego wskaźnika energochłonności,
– definicji legalnych „uproszczonego dokumentu towarzyszącego”, „faktury”, „ubytków akcyzowych”, „pośredniczącego podmiotu tytoniowego”. „dokumentu dostawy” oraz „alternatywnego dowodu zakończenia procedury zawieszenia poboru akcyzy”,
– opodatkowania obrotu suszem tytoniowym, w tym wprowadzenia obowiązku rejestracji pośredniczącego podmiotu tytoniowego w miejsce obecnego obowiązku powiadomienia o rozpoczęciu działalności,
– obowiązków rejestracyjnych oraz obowiązków związanych ze składaniem deklaracji i innych dokumentów

Ponadto informuję, iż w związku z centralizacją obsługi finansowo-księgowej organów celnych od 1 października 2015 roku większość wpłat należności, jako tzw. wpłaty scentralizowane, będzie dokonywana wyłącznie na dwa odpowiednie centralne rachunki bankowe Izby Celnej w Krakowie. Pozostałe wpłaty należności, jako tzw. wpłaty niescentralizowane, będą dokonywane, jak dotychczas, na rachunki bankowe wszystkich izb celnych zgodnie z ich właściwością miejscową z zastosowaniem właściwych symboli formularzy i płatności, z tym, że dla wpłat niescentralizowanych dokonywanych na rachunek Izby Celnej w Krakowie zostaną określone odrębne symbole.

Od 1 października 2015 roku do dokonywania wpłat należności z tytułu opłaty paliwowej nie będzie stosowany formularz wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego – wpłaty tych należności należy dokonywać zwykłym przelewem. Od 1 października 2015 roku wpłat należności z tytułu opłaty paliwowej należy dokonywać na wyodrębniony w tym celu centralny rachunek bankowy Izby Celnej w Krakowie.

W związku ze zmianami w procedurze egzekucji administracyjnej oraz strukturze organizacyjnej Służby Celnej, Rada Ministrów wydała rozporządzenie zmieniające przepisy w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenie skarbowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 1509). Dotychczas kara grzywny nałożona w drodze mandatu karnego była wpłacana do kasy właściwego urzędu celnego lub na rachunek bankowy izby celnej. Rozliczanie wpłat odbywało się na poziomie każdej izby celnej. Obecnie tylko Izba Celna w Krakowie będzie właściwa do dokonywania rozliczeń finansowo-księgowych w ramach Służby Celnej. Po wdrożeniu centralizacji zadań zostaną zlikwidowane rachunki bankowe dla dochodów budżetowych w poszczególnych izbach celnych.