Sprawy o odszkodowania z OC w różnych sądach

Sprawy o odszkodowania z komunikacyjnego OC będą odbywały się w sądach w całym kraju – przewiduje nowelizacja ustawy, którą w dniu 13 października 2015 roku podpisał prezydent Andrzej Duda (ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, (Dz. U. z 2013 r. poz 392 z późn. zm.).

Nowela zmienia właściwość sądów przy wytaczaniu powództwa o odszkodowanie z komunikacyjnego OC.W myśl noweli powództwo o odszkodowanie z ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych będzie można wytoczyć wyłącznie przed sądem miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego albo przed sądem miejsca zdarzenia.

Przyjęta regulacja stanowi odstępstwo od wyrażonej w art. 20 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych zasady określającej właściwość sądów w sprawach o roszczenia wynikającej z umów ubezpieczeń obowiązkowych. Właściwość ta jest określona przemiennie wskazując iż powództwa takie mogą być wytaczane bądź według przepisów o właściwości ogólnej bądź przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania albo siedziby poszkodowanego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. Tymczasem nowa regulacja art. 34a przyjmuje właściwość wyłączną wskazanych w tym przepisie sądów.

W postępowaniu cywilnym zasadą jest, że niewłaściwość sąd bierze pod rozwagę tylko na zarzut pozwanego, zgłoszony i należycie uzasadniony przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy. Nowela wejdzie w życie po trzech miesiącach od dnia ogłoszenia.

Ponieważ zdecydowana większość pozywanych towarzystw ubezpieczeniowych ma siedziby w Warszawie, w wydziałach gospodarczych Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w latach 2012-2014 sprawy takie stanowiły – jak podano w uzasadnieniu – od 31 proc. do 34 proc. wszystkich spraw. Zmiana dotycząca właściwości sądów ma na celu rozproszenie spraw po całym kraju i odciążenie stołecznych sędziów.