Likwidacja bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE)

W dniu 9 października 2015 roku Sejm znowelizował Prawo bankowe, likwidując BTE. Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw, po rozpatrzeniu poprawek Senatu czeka aktualnie na podpis Prezydenta.

Zmiana prawa to realizacja werdyktu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 roku, sygn. akt P 45/12.

BTE były do tej pory dla banków szybką i nieskomplikowaną ścieżką odzyskiwania długów. Teraz bank, chcąc dochodzić na drodze sądowej swoich należności, będzie musiał przejść pełną procedurę sądową. Na osłodę bankom, Ustawodawca przyjął, iż w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych, opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych. Dla innych podmiotów ten limit sięga 100 000 zł…

Ponadto Ustawodawca przyjął, iż postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy podlega umorzeniu, niemniej jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wydano postanowienie w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu, dalsze postępowanie w sprawie o nadanie klauzuli wykonalności toczy się według przepisów dotychczasowych. Bankowy tytuł egzekucyjny, któremu nadano klauzulę wykonalności na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowuje moc tytułu wykonawczego także po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.