Przymusowa sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu

Możliwość wystąpienia przez spółdzielnię mieszkaniową z żądaniem przymusowej sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat eksploatacyjnych nie narusza konstytucyjnych gwarancji ochrony praw majątkowych – stwierdził Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 8 października 2015 roku, sygn. akt SK 11/13.

Podnieść należy, iż w tym zakresie wyrok Trybunału jest konsekwentny z innym, wydanym w dniu 29 lipca 2013 roku, w sprawie sygn. akt SK 12/12. Jego przedmiotem było analogiczne rozwiązanie prawne, uregulowane w art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali i przewidujące przymusową sprzedaż prawa odrębnej własności lokalu w razie długotrwałej zaległości z zapłatą należnych opłat. Trybunał uznał takie rozwiązanie za zgodne z konstytucyjnymi gwarancjami ochrony własności i innych praw majątkowych. Zasadnicze motywy tego wyroku miały istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy.