O solidarnej odpowiedzialności podatników – zmiany w o.p. i ustawie o podatku VAT

W dniu 5 września 2013 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw RP (poz. 1027) nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, ordynacji podatkowej i innych ustaw – dotycząca zmian w zasadach opodatkowania obrotu tzw. towarami wrażliwymi.  Z założenia ustawa miała dotyczy zwiększenia skuteczności przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji, nadużyć w podatku od towarów i usług w obszarze obrotu tzw towarami wrażliwymi (wyroby stalowe, paliwa, złoto oraz niektóre odpady. Życie zweryfikuje te założenia. 

Najważniejsze zmiany w tym zakresie dotyczą:  

1. Wprowadzenia odpowiedzialności solidarnej nabywców za zaległości podatkowe w VAT dostawców w obrocie niektórymi wyrobami stalowymi, paliwami czy złotem.  

Aby organ podatkowy mógł orzec o odpowiedzialności nabywcy, co do zasady, będą musiały zostać spełnione następujące przesłanki:  

– wartość towarów nabywanych od jednego dostawcy (bez kwoty podatku) przekroczy w danym miesiącu kwotę 50 000 zł;  

– w momencie dokonania dostawy towarów nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy, aby przypuszczać, że kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę, nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego.  

2. Rozszerzenia katalogu towarów, w stosunku do których stosuje się opodatkowanie według zasad tzw. mechanizmu odwrotnego obciążenia (w tej procedurze to   nabywca, a nie dostawca rozlicza podatek). Mechanizmem tym mają być objęte m.in. niebezpieczne odpady zawierające metal, odpady z papieru i tektury, niektóre surowce wtórne.  

3. Wyłączenia w stosunku do podatników dokonujących dostaw niektórych wyrobów stalowych, paliw czy złota możliwości rozliczenia podatku VAT za okresy kwartalne (poza wyjątkami określonymi w ustawie).  

Poza tym, konsekwencją wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności nabywcy tzw. towarów wrażliwych do ustawy o VAT, stała się konieczność dokonania odpowiednich zmian w o.p. Ich istotą jest rozszerzenie katalogu podmiotów odpowiadających jako osoby trzecie, możliwości zabezpieczenia na ich majątku zobowiązania podatkowego przed wydaniem decyzji  oraz ich udziału w postępowaniu podatkowym.  

Omówione powyżej zmiany wejdą w życie z dniem 1 października 2013 r.