Solidarna odpowiedzialność podatników w podatku VAT

Z dniem 1 października 2013 roku Ministerstwo Finansów uruchomiło serwis internetowy (www.kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl) zawierający wykaz podmiotów dokonujących dostawy tzw. towarów wrażliwych, np. niektórych wyrobów stalowych, paliwa i złota nieobrobionego, które złożyły kaucję gwarancyjną.

Wykaz zawiera listę podmiotów dokonujących dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy o podatku od towarów i usług, które złożyły kaucję gwarancyjną (art. 105b i 105c ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.). Wykaz obejmuje listę podmiotów według stanu na dzień wskazany przez zainteresowanego.

Wykaz zawiera następujące dane podmiotu, który złożył kaucję gwarancyjną:

  1. imiona i nazwisko lub nazwę,
  2. numer, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług (NIP),
  3. wysokość złożonej kaucji gwarancyjnej.

Aby przeglądać zawartość wykazu należy skorzystać z dostępnego formularza wyszukiwania (http://www.kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl/index.php).

Co do zasady Podatnik nie będzie odpowiadał solidarnie ze sprzedawcą „towaru wrażliwego” i to niezależnie od istnienia uzasadnionej podstawy do tego, aby przypuszczać, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę towarów lub jej część nie została wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej, o ile na dzień dokonania dostawy towarów łącznie były spełnione dwa warunki:

a)   podmiot dokonujący dostawy towarów, o którym mowa w ust. 1, był wymieniony w wykazie, o którym mowa w art. 105c ust. 1,

b)   wysokość kaucji gwarancyjnej, o której mowa w art. 105b ust. 1, odpowiadała co najmniej jednej piątej kwoty podatku należnego przypadającej na dostawy towarów dokonane w danym miesiącu na rzecz danego podatnika lub kaucja ta wynosiła co najmniej 3 000 000 zł.

W tym stanie rzeczy weryfikacja kontrahenta w w/w rejestrze jawie się jako absolutna konieczność i tak na dobrą sprawę, przy każdej dostawie towarów.

Pamiętać należy, iż przepisy działu Xa ustawy o podatku VAT (dot. solidarnej odpowiedzialności podatników), stosuje się do dostaw towarów dokonanych od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 26 lipca 2013 roku tj. 1 października 2013 roku, z tym że kaucję gwarancyjną można już wpłacać od dnia 19 września 2013 roku (14 dni od ogłoszenia ustawy w Dz.U.).