Uchwalono tzw. czwartą ustawę deregulacyjną

W dniu 27 listopada 2014 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw ustawa z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 1662). Zmiany, idące generalnie w dobrym kierunku, dotyczą 31 ustaw ważnych z punktu widzenia przedsiębiorcy. Co ważne, powinny one ułatwić – zgodnie z zamierzeniami Ustawodawcy – prowadzenie działalności gospodarczej w kraju.

Pragniemy przypomnieć, że nowelizacja wprowadza m. in. w ustawie o PIT:
– ryczałtowe opodatkowanie za używanie samochodów służbowych do celów prywatnych przez pracowników,
– zwolnienie wartości świadczenia dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem) organizowanym przez pracodawcę.

Ponadto, do przepisów o podatku akcyzowym wprowadzono możliwość wydawania wiążących informacji akcyzowych (po dziale I dodaje się dział Ia w brzmieniu: Wiążąca informacja akcyzowa), a ponadto zmodyfikowano jej art. 89 ust 15 i 16 (ten ostatni – przy udziale mec. Piotra Lewczyka, działającego z inicjatywy Polskiej izby Paliw Płynnych), których treść należy przytoczyć in extenso:

ust. 15. Miesięczne zestawienie oświadczeń powinno zawierać:
1) w przypadku sprzedawcy, o którym mowa w ust. 14:
a) imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu przekazującego zestawienie,
b) ilość i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobów, których dotyczy oświadczenie,
c) datę i miejsce sporządzenia zestawienia oraz czytelny podpis osoby sporządzającej zestawienie,
d) w przypadku oświadczeń, o których mowa w:
– ust. 5 pkt 1 – imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, a także NIP lub
REGON składającego oświadczenie,
– ust. 5 pkt 2 – imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL składającego oświadczenie;
2) w przypadku importera, o którym mowa w ust. 13 – dane, o których mowa w pkt 1 lit. a–c.

ust 16. W przypadku gdy warunki, o których mowa w ust. 5–12, nie zostały spełnione i w wyniku postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego albo kontroli podatkowej ustalono, że wyroby, o których mowa w ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit. a, nie zostały użyte do celów opałowych lub gdy nie ustalono nabywcy tych wyrobów, stosuje się stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1.

Opisywane wyżej zmiany wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.