Zmiany w ubieganiu się o pomoc “de minimis”

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje nowe unijne rozporządzenie Komisji regulujące udzielanie pomocy de minimis na ogólnych warunkach (rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis).

W związku z tym, konieczne było wprowadzenie nowego formularza informacji przedkładanego przez wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie w ramach wskazanej pomocy de minimis (nie mylić z pomocą de minimis w rolnictwie i rybołówstwie). W konsekwencji w dniu 15 listopada 2014 r. weszła w życie zmiana krajowego rozporządzenia w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2014 r. poz. 1543). Wprowadza ona już nowy Formularz informacji, który wnioskodawca będzie musiał załączać do wniosku o dofinansowanie.Wprowadzono przy tym również dodatkowy Formularz informacji, który powinien być przedkładany przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis w związku z wykonywaniem przez nich usług świadczonych w ogólnym interesie gospodarczym (zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 360/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis przyznawanej przedsiębiorstwom wykonującym usługi świadczone w ogólnym interesie gospodarczym (Dz. Urz. UE L 114 z 26.04.2012).

W zależności od sektora, w którym prowadzona jest działalność będzie to pomoc udzielana zgodnie z przepisami:
(a) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1) lub
(b) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9).

źródło: http://nfosigw.gov.pl/pomoc-publiczna/akty-prawneinterpretacje