Interpretacja ogólna Ministra Finansów

W dniu 22 maja 2014 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną, w której uznał, iż podatnik uzyskujący przychody uznawane za przychody z działalności wykonywanej osobiście może, dla celów PIT, zaliczyć te przychody do źródła przychodów „pozarolnicza działalność gospodarcza”, sygn. DD2/033/30/KBF/14/RD-47426.

Wydanie interpretacji ma związek z wątpliwościami, które przejawiały się m. in. w niejednolitym orzecznictwie sądów administracyjnych. Sądy nie były bowiem konsekwentne, jeśli chodzi o wykładnię definicji działalności gospodarczej dla celów podatku dochodowego. W orzecznictwie różnicowano możliwość zaliczenia przychodów z działalności wykonywanej osobiście do działalności gospodarczej ze względu na grupy zawodowe.

Minister Finansów w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa uznał, iż zgodnie z regulacjami ustawy PIT, podatnik może przychody, które są uzyskiwane w warunkach spełniających przesłanki działalności gospodarczej, zakwalifikować do źródła – działalność gospodarcza, pomimo, iż są one wymienione w katalogu przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Jest to niezwykle ważna informacja nie tylko dla osób fizycznych – usługodawców, ale również podmiotów wypłacających im wynagrodzenie. Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o PIT, jeżeli podatnik złoży oświadczenie, że wykonywane przez niego usługi wchodzą w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, płatnicy nie są zobowiązani do poboru zaliczek od należności z tego tytułu.

Przypomnieć należy, iż dniu 21 października 2013 roku, Naczelny Sąd Administracyjny w pełnym składzie podjął ważną uchwałę z punktu widzenia prowadzenia działalności gospodarczej przez adwokatów,sygn. akt II FPS 1/13, w której przyjął, że wynagrodzenie z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu, zależnie od formy prawnej w jakiej wykonuje on swój zawód, należy kwalifikować do źródła przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) – w przypadku gdy pomoc prawną z urzędu pełnomocnik wykonuje prowadząc działalność zawodową w formie działalności gospodarczej w rozumieniu art. 5a pkt 6 lit. a) u.p.d.o.f., a gdy czyni to w ramach innych form wykonywania swojego zawodu – wynagrodzenie to należy kwalifikować do źródła przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 tej ustawy.