Konstytucja Biznesu weszła w życie

W dniu 2 marca 2018 roku Prezydent RP podpisał tzw. Konstytucję Biznesu, składającą się z 5 ustaw zawierających regulacje dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej:

Ustawę z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców;
Ustawę z 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
Ustawę z 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców;
Ustawę z 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Ustawę z 6 marca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;

Konstytucja Biznesu jest to pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności. Zmiany, które wprowadzi Konstytucja biznesu dotyczą takich obszarów, jak m.in.:

– relacje przedsiębiorcy z urzędami i załatwianie spraw urzędowych,
– zakładanie firmy,
– zawieszenie działalności,
– zasady tworzenia prawa gospodarczego,
– obowiązki związane z prowadzeniem działalności.

Najważniejszą ustawą w ramach Konstytucji Biznesu będzie Prawo przedsiębiorców, które określi najważniejsze prawa przedsiębiorcy i zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

Wprowadzenie zasady co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone
Przedsiębiorca może prowadzić biznes w sposób wolny, jeśli nie łamie wskazanych wyraźnie w prawie zakazów lub ograniczeń.

Domniemanie uczciwości przedsiębiorcy
Przedsiębiorca nie musi udowadniać swojej uczciwości, wątpliwości co do okoliczności konkretnej sprawy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy.

Przyjazna interpretacja przepisów
Niejasne przepisy będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorców.

Zasada proporcjonalności
Urząd nie może nakładać na przedsiębiorcę nieuzasadnionych obciążeń, np. nie będzie mógł żądać dokumentów, którymi już dysponuje.

Powołanie Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
Rzecznik będzie mógł np. wnioskować do ministrów o wydanie objaśnień najbardziej skomplikowanych przepisów i interweniować w sprawie łamania prawa przedsiębiorców.

Czas pokaże na ile była to rzeczywista i skuteczna zmiana prawa, a na ile PR-owa.