Zmiany w procedurze karnej

W dniu 5 sierpnia 2016 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z 10 czerwca 2016 r. (Dz. U. z 21 lipca 2016 r. poz. 1070).

Na skutek zmian mniej ma być wyłączeń jawności rozprawy z powodu tzw. ważnego interesu prywatnego. Jeśli jednak do wyłączenia dojdzie, decyzję sądu można będzie zaskarżyć. Na rozpoznanie zażalenia będzie siedem dni.

Sąd dostaje również prawo do zarządzenia opuszczenia sali rozpraw przez niektórych przedstawicieli mediów, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach związanych ze składaniem zeznania – przez wszystkich.

Nowelizacja zawiera też zapis, że jeśli prokurator wyrazi sprzeciw, sąd nie będzie mógł wyłączyć jawności procesu.

Nowelizacja poszerza możliwość działania w procesie przedstawicieli organizacji społecznych. Jej udział w sprawie będzie obligatoryjny, jeżeli przynajmniej jedna ze stron wyrazi na to zgodę.

W zakresie odbioru pism nowela usunęła wadliwe rozwiązanie funkcjonujące w systemie od grudnia 2015 rok. Obecnie pismo pozostawione w placówce pocztowej adresowane do obrońcy albo pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym, może zostać odebrane także przez osobę upoważnioną na podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych w rozumieniu tej ustawy – wcześniej obrońca musiał osobiście (wyłącznie!) odbierać taką korespondencję, co w sposób oczywisty mogło powodować komplikacje w funkcjonowaniu kancelarii.