Zmiany w k.p.c. oraz ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

W dniu 8 lipca 2015 roku ogłoszono nowelizację ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. W myśl nowego przepisu sąd z urzędu będzie zwracał stronie połowę uiszczonej opłaty od zarzutów od nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu nakazowym, jeżeli postępowanie w pierwszej instancji zakończyło się zawarciem ugody sądowe. Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 957) wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 23 lipca 2015 roku.

W Dzienniku Ustaw w dniu 17 kwietnia 2015 roku opublikowana została ustawa z 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 539). Nowela wejdzie w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Przedmiotowa nowelizacja przede wszystkim dotyczy zmian w prawie spadkowym. Zmieniona została zasada dotycząca przyjęcia spadku w razie milczenia spadkobierców. Ustawodawca wyeliminował bowiem z prawa spadkowego fikcję prawną prostego przyjęcia spadku, jeśli w wyznaczonym terminie nie zostanie złożone oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Tego rodzaju dziedziczenie wiążę się aktualnie z nieograniczoną odpowiedzialnością za długi spadkowe. Nowelizacja przewiduje, że podstawowym sposobem dziedziczenia – w razie gdy nie zostanie przez spadkobiercę złożone oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – będzie przyjęcie spadku z tzw. dobrodziejstwem inwentarza.

Nowelizacja poszerzy także krąg osób, które mogą zostać ustanowione pełnomocnikami. Dzięki zmianie kodeksu postępowania cywilnego, pełnomocnikiem będą mogły zostać ustanowieni również inni krewni strony niż obecnie, w szczególności dotyczyć ma to dziadków.

To już szósta nowelizacja k.p.c. w tym roku, kolejne są szykowane gdyż trwają intensywne prace w Sejmie.