Zapłata wekslem a VAT

Zgodnie z art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

W myśl art. 89a ust. 1a ustawy o VAT, nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną w przypadku, gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje pojęcia „uregulowania” należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju. Niemniej weksel pełni właśnie funkcję płatniczą (a nie inną) w sytuacji, gdy wręczany jest przy zakupie towarów i usług i strony zgodnie potwierdzają płatniczą funkcję wydania takiego weksla. Zatem, wydanie weksla będzie mieściło się w zakresie definicji terminu „uregulowanie”.

W dniu 22 stycznia 2016 r. Minister Finansów zmienił interpretację indywidualną (nr PT8.8101.366.2015.WCX.1010) dotyczącą ustalenia, czy wręczenie weksla stanowi uregulowanie należności wobec sprzedawcy i czy w konsekwencji kupujący nie ma obowiązku korekty VAT z tytułu ulgi na złe długi.

W pierwotnie wydanej interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że samo wręczenie weksla nie spowoduje, że kontrahent otrzyma zapłatę za towar, lecz jedynie przesunie uzgodnionego terminu płatności. Tym samym w przypadku braku uregulowania należności w terminie 150 dni po upływie terminu określonego w wekslu, kupujący będzie musiał dokonać korekty podatku naliczonego zgodnie z art. 89b ust. 1 ustawy o VAT.

W zmienionej interpretacji Minister Finansów wskazał, że wręczenie weksla jest formą uregulowania zobowiązania handlowego. Wierzytelność z tytułu należności handlowej przestaje istnieć, a w jej miejsce powstaje zobowiązanie wekslowe. Tym samym kupujący wystawiając i wręczając weksel ureguluje swoje zobowiązania i przepisy dotyczące ulgi na złe długi nie będą miały w tej sytuacji zastosowania.