WSA: Brak adresu ePUAP nie dyskwalifikuje pełnomocnictwa

Jeżeli profesjonalny pełnomocnik nie posiada konta ePUAP i nie wskaże go w pełnomocnictwie, to dokument ten nie spełnia wymogów formalnych. Braki nie uniemożliwiają jednak nadania sprawie biegu. Należy natomiast dokonywać doręczeń pocztą tradycyjną – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z 23 sierpnia 2018 r., sygn. akt I SA/Gl 679/18.

Stan faktyczny:

Radca prawny został wezwany do złożenia pełnomocnictwa na stosownym formularzu. Złożył on w zakreślonym terminie pełnomocnictwo na druku PPS-1. Druk pełnomocnictwa nie został wypełniony w pozycji 47 w zakresie wskazania adresu elektronicznego. Równocześnie pełnomocnik poinformował, że nie korzysta z ePUAP.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze pozostawiło odwołanie bez rozpoznania. Wskazano, że stosownie do art. 138c § 1 ordynacji podatkowej, pełnomocnictwo wskazuje dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator podatkowy, dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy, a w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego – także jego adres elektroniczny.

Zdaniem SKO, gdy dokument pełnomocnictwa nie spełnia kryteriów ustanowionych w przepisach, to organ podatkowy nie może takiego dokumentu traktować jako skutecznie złożonego. Skoro dokument pełnomocnictwa jest wadliwy (bezskuteczny), to odwołanie jest dotknięte brakiem formalnym sprowadzającym się do braku pełnomocnictwa.

Rozstrzygnięcie:

WSA podkreślił, że od 1 stycznia 2016 r. pełnomocnikom profesjonalnym (doradcom podatkowym, radcom prawnym, adwokatom) pisma są doręczane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Doręczenie pełnomocnikowi profesjonalnemu może również nastąpić w sposób tradycyjny w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających doręczenie pism drogą elektroniczną. Jednocześnie jednak organ podatkowy nie ma możliwości zobowiązania adresata do utworzenia konta ePUAP.

W orzecznictwie przyjmuje się zatem, że jeżeli pełnomocnik profesjonalny nie posiada takiego adresu, to mamy do czynienia wyłącznie z sytuacją problemu technicznego uniemożliwiającego doręczenia drogą elektroniczną. Brak przeszkód W ocenie WSA niewskazanie adresu elektronicznego przez zawodowego pełnomocnika nie stanowi więc przeszkody w doręczaniu takiej osobie pism. W takim przypadku zatem organ powinien doręczyć pisma drogą pocztową. Problemy techniczne, o których mowa w art. 144 § 3 ordynacji podatkowej mogą bowiem dotyczyć zarówno organu podatkowego, jak i adresata. Jest to także nieposiadanie adresu elektronicznego.

żródło:
https://www.prawo.pl/podatki/brak-adresu-epuap-na-pelnomocnictwie-wyrok-wsa,304123.html?utm_medium=email&utm_source=WKPL_MSG_NSL_NRPiA-02-10-18-WKC0117018_EML&utm_campaign=WKPL_MSG_NSL_NRPiA-02-10-18-WKC0117018_OTH