Wadliwe zawiadomienie strony o terminie rozprawy – skutki

Ustalenie przez sąd wadliwości zawiadomienia strony o terminie rozprawy jedynej albo bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia, które uzasadniało odroczenie rozprawy, a mimo to rozpoznanie sprawy w tym dniu i wydanie orzeczenia, stanowi naruszenie prawa strony do udziału w postępowaniu i uzasadnia stwierdzenie jego nieważności – uznał Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 16.05.2017 r., sygn. akt I ACa 275/16.

Sąd Apelacyjny w Warszawie przyjął, iż podstawa nieważności postępowania, o której mowa w art. 379 pkt 5 k.p.c., będzie spełniona również w sytuacji, gdy wadliwe zawiadomienie o terminie rozprawy jedynej albo poprzedzającej wydanie orzeczenia, uzasadniały odroczenie rozprawy, a sąd rozpoznał jednak sprawę i wydał orzeczenie.

Przyjmuje się w literaturze, że pozbawienie możności obrony swych praw przez stronę polega na tym, że strona na skutek wadliwości procesowych sądu lub strony przeciwnej nie mogła brać i nie brała udziału w postępowaniu lub jego istotnej części, jeżeli skutki tych wadliwości nie mogły być usunięte na następnych rozprawach przed wydaniem w danej instancji wyroku. Brak powiadomienia strony o terminie rozprawy poprzedzającej wydanie wyroku, co do zasady musi być uznane za pozbawienie możności obrony jej praw, bowiem uchybienie to nie mogło zostać usunięte przed wydaniem wyroku. Dotyczy to także niezawiadomienia prawidłowo ustanowionego pełnomocnika.