VAT od samochodów – nowe zasady obowiązujące od 1 kwietnia 2014 roku

Jednym z warunków wykluczających użycie pojazdów samochodowych do celów innych niż działalność gospodarcza, a tym samym dającym przedsiębiorcy prawo do odliczenia 100 proc. VAT od wydatków dotyczących tych pojazdów jest prowadzenie ewidencji jego przebiegu. Samochody, dla których podatnik obowiązany jest prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, w celu odliczenia 100 proc. podatku naliczonego, muszą zostać zgłoszone w urzędzie skarbowym. Informację VAT-26 o tych pojazdach składa się w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie poniosiony pierwszy wydatek związany z nimi.

Ewidencja pojazdu powinna być prowadzona od dnia rozpoczęcia wykorzystywania pojazdu samochodowego wyłącznie do działalności gospodarczej do dnia zakończenia wykorzystywania tego pojazdu w ten sposób i powinna zawierać:
– numer rejestracyjny pojazdu samochodowego;
– dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji;
– stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji;
– wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu, obejmujący kolejny numer wpisu, datę i cel wyjazdu, opis trasy (skąd – dokąd), liczbę przejechanych kilometrów, oraz imię i nazwisko osoby kierującej pojazdem, potwierdzony przez podatnika na koniec każdego okresu rozliczeniowego w zakresie autentyczności wpisu osoby kierującej pojazdem, jeżeli nie jest ona podatnikiem;
– liczbę przejechanych kilometrów na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji. Przez okres rozliczeniowy należy rozumieć okres rozliczeniowy właściwy dla podatnika z tytułu rozliczeń dla celów podatku VAT, czyli w zależności od tego jak rozlicza się podatnik
– miesiąc lub kwartał.

W przypadku, gdy pojazd samochodowy udostępniany jest osobie niebędącej pracownikiem podatnika (np. klientowi) wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dokonywany jest przez osobę, która udostępnia pojazd i obejmuje:
– kolejny numer wpisu,
– datę i cel udostępnienia pojazdu,
– stan licznika na dzień udostępnienia pojazdu,
– liczbę przejechanych kilometrów,
– stan licznika na dzień zwrotu pojazdu,
– imię i nazwisko osoby, której udostępniony został pojazd.

Ewidencja przebiegu pojazdu może być prowadzona również w formie elektronicznej. W takim przypadku dokonywanie w niej wpisów oraz potwierdzenie autentyczności tych wpisów – jeśli wpisów dokonuje kierujący pojazdem niebędący podatnikiem – może być dokonywane w formie elektronicznej. W przypadku wadliwości prowadzonej ewidencji (np. niepełne zapisy, luki w poszczególnych pozycjach, sprzeczne zapisy, niezgodności w zakresie stanu licznika ze stanem rzeczywistym, itp.) nie będzie spełniona jedna z przesłanek warunkujących uznanie pojazdu za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. Może to oznaczać, że podatnikowi przysługiwać będzie w takim przypadku jedynie prawo do ograniczonego odliczenia podatku VAT od wszystkich wydatków ponoszonych od początku używania tego pojazdu. W odniesieniu do pojazdów, które zostały nabyte lub były już użytkowane w ramach umów „długoterminowych” przed 1 kwietnia 2014 r. ewidencja przebiegu pojazdu powinna być prowadzona począwszy od dnia, w którym poniesiono pierwszy od 1 kwietnia wydatek związany z tymi pojazdami.

Ministerstwo Finansów opublikowało obszerny komentarz do nowych przepisów o odliczeniu podatku VAT od samochodów wykorzystywanych do działalności gospodarczej. Broszura informacyjna zawiera wyjaśnienia dotyczące m.in.:
– kategorii pojazdów, w stosunku do których będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku VAT w wysokości 50% lub 100%,
– rodzajów wydatków podlegających odliczeniu,
– wymogów dotyczących ewidencji przebiegu pojazdów,
– zasad odliczania w sytuacji zmiany sposobu wykorzystywania pojazdów,
– obowiązku składania informacji VAT-26,
– sankcji za niewywiązywanie się lub nienależyte wywiązywanie się z obowiązku złożenia informacji VAT-26.

Broszura nie stanowi interpretacji ogólnej i jest dostępna na stronie http://www.finanse.mf.gov.pl/vat/wyjasnienia-i-komunikaty.
Źródło: www.mf.gov.pl