Upadły przedsiębiorca skorzysta ze zwolnienia od kosztów sądowych

Dłużnik w postępowaniu upadłościowym będzie mógł domagać się zwolnienia od kosztów sądowych – to efekt nowelizacji dokonanej opublikowaną w dniu 15 marca 2013 r. ustawą z dnia 25 stycznia 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2013 r., poz. 355). Dotychczas takiej możliowści upadły przedsiębirca nie miał, gdyż  art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, stanowił wprost o wyłączeniu takiej opcji. Nowelizacja usuwa ten przepis z porządku prawnego, co oznacza, iż w miejsce dotychczasowego zakazu zwolnienia dłużnika od kosztów sądowych znajdą zastosowanie reguły ogólne w tym zakresie wynikające z ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2010 r. nr 90, poz. 594 ze zm.), która przewiduje zwolnienie od kosztów sądowych dla przedsiębiorców, zarówno którzy są osobami fizycznymi lub też osobami prawnymi.

Zmiana jest konsekwencją uznania art. 32 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego za niezgodną z Konstytucją RP przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 15 maja 2012 r., sygn. akt P 11/10 (OTK-A 2012/5/50, Dz. U. 2012, poz. 578). W wyroku tym Trybunał orzekł o niekonstytucyjności kwestionowanego przepisu w zakresie, w jakim dotyczy dłużników będących spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca ograniczył konstytucyjne prawo do sądu uniemożliwiając zwolnienie dłużnika-wnioskodawcy od opłaty sądowej od wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Opublikowana nowelizacja zrównuje wszystkich dłużników i stwarza realną możliwość do skorzystania z tej drogi do uregulowania wszelkich należności powstałych w trakcie prowadzenia przedsiębiorstwa. Zmiana wejdzie w życie w dniu 30 marca 2013 r.