Tylko do 27 września br. można składać wnioski o wznowienie postępowania ws. nieujawnionych źródeł

W dniu 27 sierpnia br., opublikowano sentencję wyroku TK w Dzienniku Ustaw (sygn. SK 18/09). Oznacza to, iż podatnicy, którzy otrzymali za okres 1998-2006 (chodzi o moment powstania przychodu z tytułu nieujawnionych źródeł bądź nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach) decyzje ustalające taki podatek powinni najpóźniej do 27 września br. złożyć wnioski o wznowienie postępowania do organu, który jako ostatni orzekał w sprawie. Natomiast trzy miesiące, mają ci, którzy skarżyli się w tej sprawie na decyzję urzędu do sądu administracyjnego i nie zapadł jeszcze lub uprawomocnił się wyrok w ich sprawie.

W dniu 11 września br.  opublikowano 85 stronnicowe uzasadnienie do w/w wyroku. Obok sugestii Trybunału skierowanych do ustawodawcy, co do konieczności kompleksowego i prawidłowego tj. zgodnego z normami Konstytucji RP uregulowania kwestii opodatkowania przychodów z nieujawnionych źródeł, podkreślono, iż przeprowadzona analiza zaskarżonych przepisów doprowadziła do wniosku, że zostały one skonstruowane wadliwie, “umożliwiając organom podatkowym podejmowanie w istotnym stopniu arbitralnych decyzji wobec podatników oraz uniemożliwiając stabilizację sytuacji prawnej tych ostatnich” .

Co ciekawe, zapadłe orzeczenie nie odnosi się do art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. w jego aktualnym brzmieniu (tj. ustalonym po 1 stycznia 2007 roku), to rozważany przepis jest “obarczony – w zbliżonym, jeśli nie identycznym, stopniu – tymi samymi mankamentami, które były powodem stwierdzenia niekonstytucyjności jego poprzedniej wersji”.

Oznacza to, iż ewentualna skarga konstytucyjna aktualnego brzmienia  art. 20 ust. 3 u.p.d.o.f. miałaby spore szanse powodzenia. Niemniej praktyczne wykorzystanie wyroku TK z dnia 18 lipca 2013 roku odnosić się będzie, jak wskazano na wstępie do decyzji obejmujacej przychody za lata 1998-2006.