TSUE rozstrzygnie o odliczeniu VAT od dostawy towarów przy braku tożsamości rzeczywistego sprzedawcy

W dniu 6 marca 2014 r. Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) pytanie prejudycjalne dotyczące dostaw towarów dokonywanych przez podmioty, których tożsamości nie zdołano ustalić (sygn. akt I FSK 516/13).

TSUE rozstrzygnie, czy zgodnie z Szóstą Dyrektywą Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r., w sytuacji gdy ani podatnik, ani organy podatkowe nie są w stanie ustalić tożsamości rzeczywistego dostawcy towaru, czynność dokonywana w takich okolicznościach jest dostawą towarów. Ponadto, w przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, TSUE zdecyduje czy na podstawie art. 21 ust. 1 lit. c) Szóstej Dyrektywy podatnik może odliczyć podatek, jeżeli faktura została wystawiona przez podmiot, który nie był rzeczywistym dostawcą towaru i nie ma możliwości ustalenia tożsamości rzeczywistego dostawcy towaru oraz zobowiązania go do zapłaty podatku, bądź określenia osoby zobowiązanej za wystawienie faktury.

Podkreślić należy, iż rozstrzygnięcie TSUE będzie miało istotny wpływ na aktualną sytuację Podatników, mimo nieobowiązywania już Szóstej Dyrektywy Rady 77/388/EWG. Organy podatkowe w kraju powszechnie bowiem odmawiają podatnikowi prawa do odliczenia podatku VAT z faktury, która została wystawiona przez podmiot, który nie był rzeczywistym dostawcą towaru lub np. okazał się firmantem, mimo, iż sama dostawa towarów nie budzi wątpliwości.